Miljö

Frese Skyltar har en aktiv miljöpolicy som genomsyrar alla dotterbolag och förgreningar i koncernen.

Vår policy är att bedriva ett miljömedvetet arbete genom att styra hela processen från början till slut på ett effektivt och strukturerat sätt för att, i största mån, undvika miljöpåverkan.

Det gör vi genom att:

  • Sträva mot att källsortera alla spillprodukter så att de kan återvinnas eller destrueras med minsta möjliga miljöpåverkan.
  • Minska användningen av naturresurser i form av råmaterial och energi, samt minimera avfall genom återanvändning och återvinning, och arbeta för utbytet av produkter, transporter, energi och förbrukningsvaror till sådana som har minsta möjliga miljöpåverkan men samtidigt högsta möjliga kvalitet.
  • Hantering av vätskor och färger i separata utrymmen för god arbetsmiljö och säkerhet för anställda.
  • Utbilda personal i miljömedvetenhet och hållbarhetsfrågor. Vi hanterar detta som en integrerad del av vår affärsverksamhet och för regelbundna diskussioner med alla anställda.

 

Miljöarbete vid nyinvesteringar

Vi gör vårt yttersta för att välja moderna, effektiva och miljöanpassade lösningar för våra investeringar baserade på välgrundade utvärderingar som balanserar miljö och ekonomi. Målsättningen är att integrera miljöarbetet i varje del av vår verksamhet.  Vi väger in alla miljöaspekter och andra viktiga hållbarhetsaspekter på ett strukturerat och systematiskt sätt, vilket också innefattar att vi ställer krav, sätter mål och gör uppföljningar.

Resultatet av vårt miljöarbete skapar goda förutsättningar för hållbar affärsutveckling och ökar samtidigt vår konkurrenskraft. Vi uppfyller gällande lagar och bestämmelser samt innehar erforderliga tillstånd. Genom ständiga förbättringar är vår ambition att vara ett föredöme på de marknader där vi verkar. 

Inom våra verksamhetsområden fokuserar vi på miljöskydd, förebyggande av föroreningar och på människors hälsa. Vår inställning mot medarbetare ska präglas av respekt för mångfald och olika kulturyttringar. 

Målsättningen med miljöarbetet är att integrera varje del av vår verksamhet. Genom kontinuerlig utbildning av våra medarbetare hoppas vi skapa och bibehålla en medvetenhet och kunskap inom miljöområdet. 

Vår uppfattning om ett aktivt miljöarbete innebär att ständigt revidera och utveckla  miljöarbetet för att bidra till en hållbarare framtid.

Frese Skyltar

Adress: Bariumgatan 13, 213 64 Malmö   Telefon: 040-14 32 70    Fax: 040-143279  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Web: freseskyltar.se

© Copyright 2018 freseskyltar.se     Alla rättigheter förbehålles.